FOLLOW US

CERCAR (ESC PER TANCAR)

Fem realitat els teus somnis
Un dia que mai oblidaràsca
esen

Skip to Content

Avís Legal i Política de Privacitat

Inici » Avís Legal i Política de Privacitat

AVÍS LEGAL – POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. TITULARITAT DEL PORTAL:

MIREIA LOZANO GELABERT amb domicili social a Barcelona, ​​C. Sant Hermenegild, núm. 3, local és la titular del Portal https://www.cocoandcarl.com (des d’ara el Portal) i posa aquest Portal a disposició dels Usuaris d’Internet, amb la finalitat de proporcionar informació a aquests sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès.

2. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

2.1 MIREIA LOZANO GELABERT informa a l’Usuari del site de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades que facilitin els Usuaris, a través de l’emplenament dels formularis que apareixen al Portal, per i per a MIREIA LOZANO GELABERT, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats de gestionar les peticions i consultes que els Usuaris del Portal realitzin i, si s’escau, per a l’enviament d’informació sobre productes i / o serveis similars als sol·licitats. Aquestes dades es conservaran durant el temps necessari per atendre les consultes i peticions dels usuaris, i si és el cas, mentre no se sol·liciti la cancel·lació dels mateixos si se sol·licita la subscripció a la newsletter i sempre durant el temps necessari en què es puguin derivar responsabilitats a MIREIA LOZANO GELABERT
La base jurídica que legitima el tractament és el consentiment de l’interessat i, si s’escau, l’execució del contracte de prestació de serveis.

2.2 L’Usuari accepta i consent expressament la inclusió de les dades proporcionades en els indicats formularis en el fitxer referit en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc del Portal en el qual se sol·licitin aquestes dades, l’Usuari serà informat, ja sigui mitjançant un hiperlink, ja sigui mitjançant el propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de tals dades.

2.3 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MIREIA LOZANO GELABERT estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, MIREIA LOZANO GELABERT, en aquest cas, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Els drets indicats anteriorment, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: MIREIA LOZANO GELABERT, amb domicili a Barcelona, ​​Barcelona, ​​C. Sant Hermenegild, núm. 3, local o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça mireia@cocoandcarl.com on s’indicarà el nom i cognoms, Usuari i el correu electrònic. Així mateix, l’Usuari podrà presentar, si escau, una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades a través de la seva pàgina web http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

2.4 MIREIA LOZANO GELABERT es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

3. Propietat intel·lectual i industrial. PROHIBICIÓ DE HIPERENLLAÇOS.

3.1 Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Portal, el seu disseny gràfic, els programes d’ordinador subjacents, així com els altres elements que integren el Portal (textos, vídeos, gravacions, fotografies) corresponen a MIREIA LOZANO GELABERT o als seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al Portal són propietat de MIREIA LOZANO GELABERT o dels seus llicenciants.

3.2 L’ús del Portal per part de l’Usuari no suposa de cap manera la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Portal, els continguts o els signes distintius de MIREIA LOZANO GELABERT. A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, llevat d’aquells supòsits en què estigui legalment permès o hi hagi prèvia autorització de MIREIA LOZANO GELABERT, queda expressament prohibit a l’Usuari del Portal la reproducció, transformació, comunicació pública, distribució, posada a disposició, extracció i / o reutilització del Portal, els seus continguts i els signes distintius.

3.3 No es podrà establir cap vincle amb destinació al Lloc Web des de qualsevol altra web sense previ i exprés consentiment MIREIA LOZANO GELABERT.

3.4 La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgredeixi la moralitat, l’honor, o la intimitat, correspon exclusivament a l’Usuari, eximint en tot cas a MIREIA LOZANO GELABERT de qualsevol responsabilitat que es derivi d’aquestes conductes.

4. RESPONSABILITAT

4.1 MIREIA LOZANO GELABERT no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a MIREIA LOZANO GELABERT, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema; (Ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (Iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del lloc web i que no siguin atribuïbles a MIREIA LOZANO GELABERT; (Iv) Les divergències de la informació, documentació i / o altres continguts del web que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (V) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a MIREIA LOZANO GELABERT, degudes a l’Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

4.2 MIREIA LOZANO GELABERT. no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la pàgina web. En particular MIREIA LOZANO GELABERT no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

4.3 MIREIA LOZANO GELABERT es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin localitzats.

5. OBLIGACIONS DE L’USUARI:

5.1 Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment de les presents normes i instruccions, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes ia obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de MIREIA LOZANO GELABERT, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general qualsevol tercer.

5.2 L’accés al web no implica l’obligació per part de MIREIA LOZANO GELABERT de controlar l’absència de virus, cucs, o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari en tot cas la utilització de les eines adequades per a la protecció d’aquests elements nocius. En conseqüència MIREIA LOZANO GELABERT no es responsabilitzarà dels danys produïts en els equips informàtics de l’usuari o de tercers mitjançant la prestació dels serveis a través del lloc web.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ FUR:

6.1 Les presents instruccions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquestes instruccions en matèria d’interpretació, validesa i execució.

6.2 Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació de les presents instruccions i normes d’ús